خوب شو چیست ؟

اوﻟﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﻰ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﻰ در ﻣﻨﺰل ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻫﺮ ﻧﻮع درﺧﻮاﺳﺖ درﻣﺎﻧﻰ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻰ ﺧﻮد و ﯾﺎ اﻋﻀﺎى ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن را در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺧﻮب ﺷﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه اى ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﮕﺎه ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى وى، ﻃﺮح درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟﺎﻣﻌﻰ ﺑﺮاى وى در ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ و آرام ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ آورد. ﺑﺎ ﺧﻮﺑﺸﻮ درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ى اﻋﻀﺎى ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب، ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. ﺧﻮب ﺷﻮ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﻰ در زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺑﯿﻤﺎران، اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪى و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ را در اﯾﺸﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ. ﺧﻮب ﺷﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ در ﺣﻮزه ى درﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﮐﺎدر درﻣﺎن ﺧﻮد، از ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﯾﺸﺎن در ﮐﻨﺎر ﻧﻈﺮات و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﺎ در ﺧﻮب ﺷﻮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪى از ﯾﮏ ﻓﻀﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻃﻮل درﻣﺎن و دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺑﯿﻤﺎران در ﻓﻀﺎى اﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﻰ در زﻣﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى درﻣﺎن رﺿﺎﯾﺖ و آﺳﻮدﮔﻰ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ.