مطالعات جدید نشان می دهد که ایمنی سلولی نسبت به ویروس کرونا تا ۶ ماه وجود دارد.
دکتر آلیسون وایتلگ به نمایندگی از انجمن حرفه ای ایمونولوژی بیوشیمی بالینی، گفت:
“این مطالعه توسط متخصصان سلول های ایمنی ( سلول T ) انجام شده و پاسخ سلول های ایمنی به سه آنتی ژن مختلف SARS-Cov-19 در ۱۰۰ بیمار در ۶ ماه تشخیص داده شده است. این تحقیق اطلاعاتی در مورد تنوع پاسخ سلولهای ایمنی و حافظه ایمنی ارائه می دهد. این ازمایش در مراحل اولیه در بیماران با گروه سنی کم خطر انجام شده که میانگین سنی انها ۴۱ سال و ۷۷ نفر از ان ها زن بوده است.